Gå till sidans huvudinnehåll

GöteborgsOperan håller register över företagets kunder och användare som har registrerat sig eller köpt något hos GöteborgsOperan. Registret kan innehålla personuppgifter som namn, postadress, telefonnummer och e-postadresser, samt vid köp även leverans-, betalnings- och inköpsuppgifter, profilering baserad på adress, samt uppgifter baserade på användning av digitala tjänster.

Personuppgiftsansvarig

GöteborgsOperan AB (556121-7828, Christina Nilssons gata, 411 04 Göteborg) är ansvarig för behandlingen av personuppgifter.  Personuppgiftsansvarig ansvarar för att GöteborgsOperans behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. 

När samlar GöteborgsOperan in personuppgifter om dig som kund och varför? 

A.   För att hantera beställningar/köp via vår biljettleverantör.

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Kunna leverera beställd föreställningsbiljett/produkt eller tjänst.
 • Leverera grundläggande information kring tjänsten/besöket/produkten. 
 • Hantera återköp och ändringar.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och före en tid om 36 månader därefter i syfte att hantera eventuella reklamationsärenden.

B.    För att marknadsföra produkter och tjänster:

Personuppgifterna behandlas:

Till nyhetsbrevsmottagare:

För att kunna erbjuda kunder relevanta erbjudanden och information i form av nyhetsbrev eller information kopplat till köp/ besök på GöteborgsOperan.

Till konsument av tjänst/ produkt/ medlemskap:

För att kunna erbjuda kunder relevanta erbjudanden och information i form av nyhetsbrev eller information kopplat till köp/ besök på GöteborgsOperan

För att förstå vilken typ av marknadsföring som ska användas genomförs analyser om: 

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t. ex. vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik.
 • Ålder och bostadsort. Resultat från kundnöjdhets-, marknadsundersökningar samt offentliga register.

Laglig grund:

 • Registrerad mottagare av nyhetsbrev – samtycke.
 • Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att marknadsföra produkter. 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter eller till dess att samtycke återkallats. 

C.  För att hantera bordsbeställningar via opera.se

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Erbjuda kunder förhandsbokning av plats i restaurang. 
 • Hantera reservationer och ändringar. 
 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen nödvändig för att tillgodose ditt och GöteborgsOperans intresse av att hantera bordsbeställningar. 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter eller till dess att samtycke återkallats.

D.  För att kunna genomföra och hantera deltagande i GöteborgsOperans tävlingar:

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare i en tävling.
 • Kommunicera med deltagare före och efter ett event. (Ex. bekräftelser på anmälningar, frågor eller utvärderingar).
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandling är nödvändig för att tillgodose ditt och GöteborgsOperans intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event. 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

E. För att kunna hantera kundtjänstärenden:

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier) 
 • Utreda klagomål och supportärenden (inklusive teknisk support)

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen nödvändig för att tillgodose ditt och GöteborgsOperans intresse av att hantera kundtjänsteärenden. 

Lagringsperiod:  Till dess att kundserviceärendet avslutats och för en tid upp till 36 månader efter. 

F. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser:

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. 
 • För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t. ex. avseende krav i bokföringslagen och skydd av personuppgifter i IT-system).

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 36 månader därefter.

G.  För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort:

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Göra tjänster mer användarvänliga, t. ex. ändra användargränssnitt för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används i digitala kanaler.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra köpflödet, ex. köp av biljett via opera.se
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra våra tjänster och produkter.
 • Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för våra besökare och kunder generellt

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, d.v.s. inte på individnivå, avseende: 

 • Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Geografisk ort och/eller demografisk ort.
 • Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
 • Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster produkter system. 

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

H. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget:

Personuppgifterna behandlas för att:

 • Utreda eller förhindra stöld, bedrägerier eller andra lagöverträdelser
 • Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna.
 • Skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
 • Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, t. ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
 • Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse om det finns sådan alternativt berättigat intresse (om ingen rättslig förpliktelse föreligger) om behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, utreda och förebygga brott mot företaget. För kamerabevakningen har vi ett berättigat intresse. En intresseavvägning är utförd och finns dokumenterad men görs av säkerhetsskäl inte offentlig.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

Lagringsperiod kamerabevakning: Från insamlandet och för en tid om 30 dagar därefter.

Vem hanterar och äger informationen?

GöteborgsOperan är ensam ägare till den personliga information som samlas in. Vi säljer inte denna information vidare till andra företag. GöteborgsOperan kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om det krävs för att förmedla en av våra tjänster eller produkter (ex. via distribution, tryckeri och återförsäljare, it-tjänster i form av drift och underhåll), till ett s.k. personuppgiftsbiträde. 

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål som vi har samlat in informationen för. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftebiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Information om tredjeparts webbtjänster vi använder

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig ex. statliga myndigheter, kortinlösande banker m.m. så gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Hur tar du som kund tillbaka ditt samtycke eller begär rättelse/ radering av uppgifter? 

Alla användare har rätt att utan kostnad återkalla samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter eller skriftligen begära ett registerutdrag, samt spärra uppgifterna mot marknadsföring. Detta gör du genom att e-posta marknad@opera.se.

Om du är en nyhetsbrevsmottagare kan du hantera dina egna uppgifter eller avregistrera dig från utskick via länkarna som finns i varje e-postmeddelande.

Du har rätt att begära radering av personuppgifter som vi behandlar om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du har återkallat ett samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan laglig grund för behandlingen.
 • Du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort och det saknas berättigat intresse för GöteborgsOperan som väger tyngre.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in från ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för, i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster, t ex sociala medier.

Det kan finnas anledning för oss att inte tillmötesgå din begäran om radering ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från detta. Det kan vara om behandlingen behövs för att utöva vår rätt till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse som vi omfattas av eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om den registrerade anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal kan klagan lämnas in till datainspektionen.

Hur länge sparas personuppgifterna? 

Personuppgifter sparas under pågående användarrelation och upp till tre år därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas. Samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av tjänster/produkter. 

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. 

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt lämnade samtycke eller fullgörande av åtagande i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som lämnats till oss överföra till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering). 

Om cookies

GöteborgsOperan använder så kallade cookies för att se hur GöteborgsOperans digitala tjänster används och för att anpassa användarupplevelsen.

Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. När du först besöker webbplatsen får du ett val där du kan acceptera cookies eller inte. Valet du har gjort kan ändras när som helst genom att klicka på länken Hantera kakor som finns i sidfoten till varje sida på opera.se.

GöteborgsOperans cookiepolicy

Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen. Läs mer om cookies på minacookies.se.

Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i webbläsaren, läs mer om detta på youronlinechoices.com

Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor så är du välkommen att kontakta oss på:

GöteborgsOperan
Christina Nilssons gata
411 04 Göteborg

E-post: info@opera.se
Tfn: 031-10 80 00

Ändringar i policyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.  Den senaste uppdaterade versionen av vår personuppgiftshantering hittar du alltid på denna sida. Vid betydande ändringar (t ex av ändamålen för personuppgiftsbehandling) kommer du att få information om detta via e-post eller på opera.se.

Sidan uppdaterades senast 2024-02-16