Gå till sidans huvudinnehåll

Ekonomiavdelningen ansvarar för rapportering till våra ägare, Västra Götalandsregionen.
Vi handhar budget och prognoser, bokföring samt månads- och årsbokslut i nära kontakt med våra externa revisorer. I ekonomiavdelningens implicita uppdrag ingår att effektivisera våra ekonomiska processer. 

Inköp ansvarar för samtliga upphandlingar för GöteborgsOperan enligt Västra Götalandsregionens rutiner. GöteborgsOperan har ett starkt socialt hållbarhets- och miljökrav på våra anbudsgivare, bland annat följer vi strikt FN’s barnkonvention samt att den tillverkning och produkter som levereras är miljömässigt godkända enligt våra krav. Vi arbetar kontinuerligt med kostnadskontroller samt uppföljning av våra avtal och att effektivisera våra inköpsrutiner.

Lön ansvarar för hantering och utbetalning av löner till våra anställda. Vi deltar med vår expertis i lönerevisionsarbetet och ansvarar bland annat för rapportering av statistik och pensioner.  Vi på löneavdelningen arbetar fortlöpande med utveckling av processer och arbetssätt inom vårt område.

Arkivarie ansvarar bland annat för rutiner och planer för GöteborgsOperans dokumenthantering, arkivfrågor samt utlämnandet av allmänna handlingar. I det dagliga arbetet ingår diarieföring samt utveckling av diariet vad gäller registrering och rutiner. En viktig del av arkivariens arbete och ansvarsområde är att utveckla utbildningar internt och därmed höja kompetensen på GöteborgsOperan inom arkiv -och diarieområdet.

Lena Ahl

CFO/ Vice VD

Anna-Karin Pernek

Redovisningschef

Malin Eriksson

Redovisningsekonom

Uta Güttler

Redovisningsekonom

Carina Hallberg

Redovisningsekonom

Annika Persson

Controller

Lön

Marie Steen

Lönespecialist

Josefin Larsson

Lönespecialist

Controlling/inköp

Magdalena Fadum

Controller

Arkiv/Diarie/Dokumenthantering

Helena Ferm

Arkivarie